Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9946
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán ở trường phổ thông
Tác giả: Thủy, Đặng Thị Thu
Châu, Trần Đình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9946
Appears in Collections:Sư phạm Toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ung-dung-CNTT-trong-DH-mon-toan.pdf59,76 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.