Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10730
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chế biến lương thực Châu Phú
Tác giả: Yến, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Giá thành sản phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10730
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGUYEN THI NGOC YEN-DTC142351.pdf931,5 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.