Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2581
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng tạo nguồn vật liệu ban đầu In vitro của cây trầu bà chân rết
Tác giả: Niệm, Trần Thị
Từ khoá: Hoa kiểng
Trầu bà chân rết
Kỹ thuật trồng kiểng lá
Công nghệ nhân giống
Nuôi cấy mô
Nhân giống in vitro
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2581
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Niem.pdf1,33 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.