Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7280
Nhan đề: Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Phước, Nguyễn Văn
Từ khoá: Công nghệ kỹ thuật môi trường
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học môi trường
Sinh học ứng dụng
Kỹ thuật xử lý chất thải
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Xây dựng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7280
Appears in Collections:Công nghệ kỹ thuật môi trườngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.