Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1277
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký
Authors: Hoa, Nguyễn Thị Phương
Keywords: Kế toán tiền lương
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 89
Abstract: Tìm hiểu về tình hình chung của công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký; đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu tình hình thực tế của công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký về công tác hạch toán kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương đã đạt hiệu quả chưa, các chế độ tiền lương, chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN có phù hợp với chính sách chế độ về lao động, tiền lương và trích lương của Nhà nước đã ban hành, xem ảnh hƣởng cách trả lương cho ngƣời lao động của công ty. Từ đó, doanh nghiệp phát hiện sự tác động khác nhau của các nhân tố đến tiền lương để có các biện pháp phù hợp được áp dụng và mang lại hiệu quả; Sau cùng rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị để giải quyết những vấn đề tồn tại nếu có, nhằm giúp công ty quản lý tốt công tác kế toán tiền lương.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1277
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61. Nguyen Thi Phuong Hoa.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.