New research on development issues in Vietnam 3909

Bộ sưu tập “New research on development issues in Vietnam” được xây dựng dựa trên dữ liệu do Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam - VDIC chia sẻ. Đây là những nghiên cứu về kinh tế, xã hội, giáo dục… của Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế. Bộ sưu tập được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập nghiên cứu. Vì thế, bạn đọc vui lòng tuân thủ các qui định về Quyền tác giả và Sở hữu trí tuệ khi sử dụng các tài liệu trong bộ sưu tập này.

Browse