Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/13837
Title: Việt Nam: khuôn khổ cung cấp dịch vụ nhận dạng điện tử
Keywords: Vietnam
Nhận dạng điện tử
Dịch vụ
Issue Date: Apr-2015
Series/Report no.: ;pp. i - iv, 1 - 169, 233 - 241
Abstract: Tài liệu nghiên cứu này nhằm đề xuất tầm nhìn và các khuyến nghị triển khai Khuôn khổ cung cấp dịch vụ định danh điện tử (EISDF) tại Việt Nam. Ngoài ra tài liệu cũng chỉ ra các vai trò của rất nhiều các bên liên quan (khu vực công, khu vực tư nhân, cộng đồng phát triển, v.v.) trong lĩnh vực này. Tài liệu nghiên cứu đưa ra khuyến nghị về các loại dịch vụ định danh điện tử (eID) phù hợp và tiên tiến có thể được triển khai để chuyển đổi và nâng cao trách nhiệm giải trình cũng như hiệu suất cung cấp dịch vụ tại nhiều lĩnh vực. Những khuyến nghị đó dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và xác định các khả năng trên cơ sở đánh giá hiện trạng trong nước. Nội dung tài liệu đặc biệt quan tâm đến các hệ thống định danh điện tử (eID) vận hành trên điện thoại di động, cũng như các hệ thống có tiềm năng phát triển rộng ở cả khu vực công và khu vực tư nhân ở Việt Nam.
URI: http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/06/24655150/vietnam-study-e‐id-infrastructure-improve-public-services-delivery-báo-cáo-kỹ-thuật-nhận-dạng-điện-tử
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/13837
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Việt Nam Khuôn khổ Cung cấp Dịch vụ Nhận dạng Điện tử.pdf
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.