Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14369
Nhan đề: Receptiveness and preferences of health-related smartphone applications among Vietnamese youth and young adults
Tác giả: Toan, Do Thi Thanh
Mai, Le Dinh
Thanh, Nguyen Van
Bach, Tran Xuan
Others
Từ khoá: Smartphone applications
Youths
Young adults
Vietnam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: BMC Public Health;Vol. 18, No. 1, pp. 1 - 8
Tóm tắt: As smartphone becomes increasingly prevalent and affordable, more youths today can own a smartphone device and download applications in various application stores. Smartphone applications have been proven to be useful for youths in various aspects. However, there has been a paucity of data looking into the preferences of Vietnamese youths and adolescents with regards to health-related applications and their receptiveness towards smartphone apps. Therefore, this study aimed to determine the receptiveness and preferences of health-related smartphone applications (mHealth apps) among online Vietnamese youths and adolescents.
Định danh: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-5641-0
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14369
Bộ sưu tập: Health care

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Receptiveness and preferences of health.pdf
  Restricted Access
556.98 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.