Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14739
Title: Nghiên cứu phạm vi lồng ghép nghèo và bền vững trong lập kế hoạch phát triển quốc gia: Báo cáo quốc gia của Việt Nam.
Authors: Hồng, Vũ Xuân Nguyệt
Hoài, Đặng Thị Thu
Keywords: Lồng ghép nghèo
Môi trường
Xóa đói giảm nghèo
Tăng trưởng kinh tế
Vietnam
Issue Date: Mar-2009
Series/Report no.: United Nations Development Programme;
Abstract: Lồng ghép nghèo và môi trường trong lập kế hoạch phát triển là cách tiếp cận tốt cho phép xây dựng chính sách bền vững một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này bảo đảm việc xóa nghèo và bền vững môi trường đạt được song hành với quá trình tăng trưởng kinh tế (UNDP & UNEP, 2013). Cách tiếp cận này đòi hỏi quản lý nhà nước hiệu quả, sự phối hợp chính sách và thống nhất giữa các cơ quan chính phủ và các bên liên quan để thực sự hiểu rõ và quản trị hiệu quả mối tương tác giữa tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và môi trường, đồng thời, bảo đảm các chính sách và kế hoạch được xây dựng và thực hiện sao cho kết quả của khía cạnh này không dẫn đến phải trả giá đắt cho khía cạnh khác. Trong thập kỉ vừa qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc lồng ghép yếu tố nghèo và bền vững môi trường trong quá trình lập kế hoạch phát triển quốc gia. Chủ trương chính sách của Nhà nước đã chuyển từ coi trọng yếu tố giảm nghèo đơn thuần sang thể hiện đồng thời yếu tố nghèo và môi trường trong những năm gần đây. Khuôn khổ pháp lý cho việc lồng ghép nội dung phát triển bền vững trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển ngành đã được xây dựng theo Quyết định về Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và các văn bản có liên quan khác.
URI: https://www.unpei.org/sites/default/files/publications/PEI-handbook-vietnamese.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14739
ISBN: 978-92-807-2962-7
Appears in Collections:Orther Issues

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghiên cứu phạm vi lồng ghép nghèo và bền vững trong lập kế hoạch phát triển quốc gia.pdf
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.