Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14889
Nhan đề: Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2020: Báo cáo tóm tắt chính sách.
Tác giả: World Bank Group
Từ khoá: Khoa học
Công nghệ
Đổi mới sáng tạo
Chính sách
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: World Bank Group; Bộ Khoa học và Công nghệ;pp. 1 - 45
Tóm tắt: Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH, CN và ĐMST) cung cấp các phân tích hỗ trợ cho Chiến lược Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội (CL PTKTXH) giai đoạn 2021-2030. Báo cáo KH, CN và ĐMST Việt Nam và Bản Tóm tắt Chính sách kèm theo được soạn thảo theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN). Bản Tóm tắt Chính sách tổng hợp các đánh giá và khuyến nghị chính, đồng thời đưa ra lộ trình về KH, CN và ĐMST để định hướng các hành động ưu tiên nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của COVID-19 tiếp tục lan rộng trên phạm vi toàn cầu và ảnh hưởng sâu sắc tại Việt Nam, vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên quan trọng giúp nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp và tăng năng suất.
Định danh: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/888571629870442576/vietnam-science-technology-and-innovation-report-policy-brief
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/14889
Bộ sưu tập: Technology

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bao cao khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao.pdf
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.