Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15042
Title: Cập nhật tình hình tài khóa Việt Nam: Tác động phân phối của chính sách tài khóa ứng phó COVID-19 đến các hộ gia đình, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng
Authors: World Bank
Keywords: Chính sách tài khóa
Covid 19
Hộ gia đình
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: World Bank;pp. 1 - 36
Abstract: Chuyên đề này tìm hiểu các vấn đề về phân phối và hiệu quả của các biện pháp tài khóa ứng phó với khủng hoảng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và trên toàn quốc, cụ thể tập trung vào các chương trình trợ giúp xã hội (hỗ trợ bằng tiền). Các chương trình hỗ trợ có tiếp cận những người cần được trợ giúp nhất một cách hiệu quả hay không? Mức hỗ trợ và thời gian triển khai chương trình đã đủ chưa? Căn cứ vào những khảo sát theo dõi tình hình COVID-19 của Ngân hàng Thế giới, kết quả chung của cả nước cho thấy các chương trình hỗ trợ bằng tiền có lẽ đã kết thúc quá sớm, chưa đến được với nhóm nghèo nhất hoặc người mất việc làm do các yếu tố liên quan đến đại dịch. Dữ liệu chính thức cũng cho thấy phạm vi triển khai thực tế hẹp hơn so với dự kiến, cả về số lượng người thụ hưởng mới được tiếp cận và về mức chi.
URI: https://documents1.worldbank.org/curated/en/239841636740089569/pdf/Vietnam-Fiscal-Update-The-Distributional-Impact-of-COVID-19-Fiscal-Policies-on-Households-With-Emphasis-on-Da-Nang-City.pdf
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15042
Appears in Collections:Social Development

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cap nhat tinh hinh tai khoa Viet Nam.pdf
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.