Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15309
Title: Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm
Authors: Hồ Thanh, Bình
Keywords: Củ huyền tinh
Trái cây
Thực phẩm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Tacca leontopetaloides
Fruit
Food
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Màng sinh học
Bột huyền tinh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất màng bao sinh học từ bột huyền tinh trồng tại huyện Tịnh Biên, An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học Khoa NN_TNTN
URI: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15309
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.