Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15309
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm
Tác giả: Hồ Thanh, Bình
Từ khoá: Củ huyền tinh
Trái cây
Thực phẩm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Tacca leontopetaloides
Fruit
Food
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Màng sinh học
Bột huyền tinh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất màng bao sinh học từ bột huyền tinh trồng tại huyện Tịnh Biên, An Giang
Mô tả: Nghiên cứu khoa học Khoa NN_TNTN
Định danh: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/15309
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Vui lòng đến thư viện để xem bản in.


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.