Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1695
Nhan đề: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt An Giang
Tác giả: Bích, Khưu Thị Bảo
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Nguồn nhân lực
Công ty bảo hiểm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1695
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT6QT1_DQT105507_KHUU THI BAO BICH.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.