Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1993
Nhan đề: Kế toán thu - chi ngân sách tại UBND xã Phú Thạnh
Tác giả: Uyên, Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Ngân sách nhà nước
Kế toán thu chi
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1993
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT8KT1-DKT127216-Nguyen Thi Thuy Uyen.pdf
  Restricted Access
817.67 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.