Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2179
Nhan đề: Kế toán thu chi ngân sách tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Dầu
Tác giả: Yến, Lê Hoàng
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán thu chi ngân sách
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. DT7QT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2179
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT7KT2-DKT117219-Lê Hoàng Yến.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.