Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2240
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trụ điện tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm - An Giang
Authors: Hảo, Đỗ Văn
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, phƣơng pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Thông qua việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm biết đƣợc cách hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm và đề ra một số kiến nghị, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hơn và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2240
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KT2 - Do Van Hao.pdf
  Restricted Access
929.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.