Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2272
Title: Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần du lịch An Giang
Authors: Linh, Lê Thị Ngọc
Keywords: Báo cáo tài chính
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích các chỉ số tài chính trên bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2007,2008 và so sánh các chỉ số của hai năm. Sau đó rút ra những nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua và đề ra những biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2272
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KT2 - Le Thi Ngoc Linh.pdf
  Restricted Access
879.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.