Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391
Nhan đề: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến Lương thực Châu Phú
Tác giả: Mai, Nguyễn Thị Tuyết
Từ khoá: Công ty tư nhân
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Vốn lưu động
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích tình hình thực tế về quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp qua ba năm 2012, 2013, 2014; Phân tích việc sử dụng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm đánh giá và so sánh hiệu quả nguồn vốn lưu động trong ba năm; Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT7QT1-DQT117483-NGUYEN THI TUYET MAI-PHAN TICH TINH HINH QUAN LY VON LUU DONG XN CHAU PHU.pdf
  Restricted Access
743.12 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.