Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3394
Title: Bóng Chuyền
Authors: BM Giáo Dục Thể Chất
Keywords: Bóng chuyền
Thể dục
Issue Date: 2008
Abstract: Tài lịêu hướng dẫn nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật bóng chuyền và phương pháp sư phạm để có thể trở thành các hướng dẫn viên môn bóng chuyền ở cơ sở (Trường học, cơ quan, xí nghiệp…)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3394
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bong Chuyen - BMGDTC.pdf
  Restricted Access
760.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.