Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3471
Title: Locgic học biện chứng: Tài liệu giảng dạy
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Logic học
Tài liệu giảng dạy
Abstract: Gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic học biện chứng. Chương 2: Những hình thức và quy luật cơ bản của tư duy biện chứng; Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản của logic học biện chứng; Chương 4:Các phương pháp nhận thức của logic học biện chứng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3471
Appears in Collections:[GT] Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Thang.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.