Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3544
Title: Phương pháp khuyến nông
Authors: Phú, Phạm Xuân
Keywords: Nông nghiệp
Khuyến nông
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung gồm 6 chương. Chương 1: Giới thiệu tổng quan về khuyến nông; Chương 2: Các cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông; Chương 3: Đào tạo trong khuyến nông; Chương 4: Các kỹ năng cần thiết cho cán bộ khuyến nông; Chương 5: Lập kế hoạch và kiểm tra đánh giá có sự tham gia người dân trong công tác khuyến nông; Chương 6: Khuyến nông theo kinh tế thị trường và khuyến nông đối với các nhóm đối tượng đặc biệt
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3544
Appears in Collections:[GT] Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Xuan Phu.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.