Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3649
Title: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam
Authors: Linh, Lê Thị Ngọc
Keywords: Địa lý kinh tế
Việt nam
Địa lý xã hội
Câu hỏi trắc nghiệm
Địa lý
Abstract: Gồm 5 chương: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội và các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Địa lý nông nghiệp. Địa lý công nghiệp. Địa lý dịch vụ. Những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của các vùng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3649
Appears in Collections:[GT] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Ngoc Linh.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.