Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3796
Title: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên ngữ văn từ di sản văn học Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Authors: An, Huỳnh Ngọc
Keywords: Hồ Chí Minh
Di sản văn học
Phẩm chất đạo đức
Lý tưởng cách mạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 65 - 73
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm của Người về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, di sản văn học Hồ Chí Minh giữ một vị trí quan trọng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng một nước Việt Nam "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh". Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay, hiểu đúng và đầy đủ các tác phẩm của Người còn có một ý nghĩa quan trọng đối với mỗi chúng ta trong việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu các tác phẩm và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Qua đó, chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc hơn những cống hiến của Người cho dân tộc Việt Nam, củng cố niềm tin, ý chí cách mạng, hình thành phẩm chất cao đẹp, động lực mạnh mẽ giúp bản thân vượt qua những khó khăn, đủ sức chống lại những sai trái, lệch lạc trong cuộc sống.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3796
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Giao duc ly tuong cach mang cho sinh vien ngu van tu di san .....pdf
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.