Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4002
Title: Sự lôi cuốn của một tác phẩm văn học phật giáo đối với người đọc có đức tin và không có đức tin
Authors: Ngọc, Lê Trương Ánh
Thương, Vũ Thị Lệ
Keywords: Sự hấp dẫn
Phật giáo
Văn học
Người có đức tin
Người không có đức tin
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4002
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTruongAnhNgoc-VuThiLeHuong(20-24).pdf
  Restricted Access
102.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.