Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4514
Nhan đề: Chất lượng dịch vụ tín dụng các ngân hàng ở Long Xuyên qua đánh giá của khách hàng
Tác giả: Toàn, Hồ Chí
Từ khoá: Ngân hàng
Kinh doanh
Tóm tắt: Mô tả chất lượng tín dụng tại các ngân hàng ở Long Xuyên qua sự đánh giá của khách hàng bằng thang đo SERVQUAL. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng. Sau cùng đưa ra kết luận và một số kiến nghị.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4514
Bộ sưu tập: [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HO CHI TOAN7QT.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.