Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5291
Title: Ngôn Ngữ Thơ Chế Lan Viên Giai Đoạn Trước 1975
Authors: Khương, Nguyễn Văn
Keywords: Chế lan viên
Ngôn ngữ thơ
Issue Date: 26-Oct-2006
Abstract: Nghiên cứu ngôn ngữ thơ Chế Lan Viên giai đoạn trước 1975. Qua đó tìm hiểu phân tích lý giải những hiện tượng ngôn ngữ, đặc trưng phong cách ngôn từ nghệ thuật. Xác định tầm quan trong hàng đầu của việc khai thác các giá trị của ngôn từ khi giảng dạy tác phẩm văn học, góp phần bổ sung một số vấn đề lí thuyết về vấn đề này.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5291
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.