Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5321
Title: Bài toán hỗn hợp cho phương trình nhiệt phi tuyến trong hình vành khăn: Dáng điệu tiệm cận của nghiệm khi thời gian lớn
Authors: Nhàn, Lê Công
Keywords: Toán học
Phương trình nhiệt phi tuyến
Hình vành khăn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5321
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cong Nhan.pdf
  Restricted Access
409.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.