Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5359
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiền chất kim loại và Polymer hỗ trợ trong quá trình tổng hợp xúc tác Photo-Fenton có từ tính dựa trên cấu trúc Ferrite bằng phương pháp Sol-Gel
Authors: Phúc, Hoàng Ngô Tương
Keywords: Hóa học vô cơ
Xúc tác
Chemistry, Inorganic
Catalysis
Kim loại
Polymer
Phương pháp sol - gel
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiền chất kim loại và polymer hỗ trợ trong quá trình tổng hợp xúc tác photo-Fenton có từ tính dựa trên cấu trúc ferrite bằng phương pháp sol-gel cho phản ứng giảm cấp màu methylene blue (MB) với chất tạo gốc OH là acid oxalic. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp, điều kiện phản ứng đến hoạt tính photo -Fenton của mẫu.
Description: Luận văn Thạc sĩ ngành Hóa vô cơ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5359
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang NgoTuong Phuc. LV. LV00440. capdo 3.file.pdf
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.