Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5360
Title: Nhóm Qp
Authors: Hạnh, Phạm Mỹ
Keywords: đại số học
Lý thuyết số
Nhóm qp
Abstract: Trình bày một số khái niệm và tính chất của một số nhóm quen thuộc như nhóm xyclic và xyclic địa phương, nhóm xoắn và nhóm không xoắn, nhóm chia được, nhóm thuần túy và đơn thuần túy...trọng tâm là việc nghiên cứu nhóm Qp. Tính chất và ví dụ mở rộng của nhóm này.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5360
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMyHanh09.pdf
  Restricted Access
529.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.