Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5430
Nhan đề: Effects of eucalyptus leaf meal and crude oil extract on rumen fermentation characteristics and methane production in swamp buffaloes
Tác giả: Thao, Nguyễn Thế
Từ khoá: Animal Science
Eucalyptus
Eucalypus leaf meal
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5430
Bộ sưu tập: Luận án Tiến Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen The Thao.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.03 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.