Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5435
Title: Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Issue Date: 19-Jun-2009
Abstract: Gồm 3 chương: Chương I. Vị trí của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam 1954 – 1965; Chương II. Nội dung yêu nước và tinh thần nhân văn của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965; Chương III. Hình thức tự sự linh hoạt, hiện đại của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5435
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L.A PhamThanhHung2008.pdf
  Restricted Access
10.3 MBAdobe PDFView/Open
TTLA.PhamThanhHung2008.pdf
  Restricted Access
252.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.