Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5435
Nhan đề: Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Năm xuất bản: 19-thá-2009
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Chương I. Vị trí của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam 1954 – 1965; Chương II. Nội dung yêu nước và tinh thần nhân văn của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965; Chương III. Hình thức tự sự linh hoạt, hiện đại của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5435
Bộ sưu tập: Luận án Tiến Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
L.A PhamThanhHung2008.pdf
  Restricted Access
10.3 MBAdobe PDF  Tải về
TTLA.PhamThanhHung2008.pdf
  Restricted Access
252.33 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.