Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5448
Title: Ảnh hưởng của pH môi trường điều chế đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác TiO2 chứa nitơ
Authors: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Keywords: Hóa học
TiO2
Chất xúc tác
Nitơ
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 46. Số 4A. 2008
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5448
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 4A.2008.pdf
  Restricted Access
14.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.