Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5449
Title: Một số nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại huyện Tri Tôn-An Giang
Authors: Long, Trần Xuân
Keywords: Kinh tế nông hộ
Tri tôn
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại huyện Tri Tôn. Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc tạo thu nhập của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Sau cùng đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ trên địa bàn huyện Tri Tôn.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5449
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranXuanLong.pdf
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.