Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5454
Title: Những khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ 1945 đến 2010: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Authors: Kim, Nguyễn Bảo
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Lịch sử
1945 - 2010
Abstract: Sơ lược phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới trước năm 1945, phân loại các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1945 đến 2010 và các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, làm rõ sự phát triển và xu hướng vận động của bốn khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ 1945 đến năm 2010.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5454
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Bao Kim.pdf
  Restricted Access
845.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.