Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5458
Title: Đánh giá tác động của chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản tỉnh An Giang từ năm 2004 - 2010
Authors: Phương, Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Công nghệ
2004 - 2010
An Giang
Thủy sản
Chuyển giao công nghệ
Abstract: Khảo sát hiện trạng chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh An Giang - đánh giá tác động tích cực cũng như tiêu cực của chuyển giao công nghệ. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5458
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Lan Phuong.pdf
  Restricted Access
923.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.