Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5467
Title: Ảnh hưởng của tỉ lệ rau muống (Ipomoea aquatica), bình linh (Leucaena leucocephala), mai dương (Mimosa pigra) và thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần đến mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, môi trường dạ cỏ và tăng trọng của dê thịt
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Keywords: Tỉ lệ rau muống
Tỉ lệ bình linh
Tỉ lệ mai dương
Thức ăn hỗn hợp
Mức ăn
Tỉ lệ tiêu hóa
Môi trường dạ cỏ
Dê thịt
Issue Date: 16-Feb-2009
Abstract: Nội dung trình bày gồm ba phần chính, phần giới thiệu nêu lên đối tượng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đăc điểm cây Mai dương, Bình linh và Rau muống. Phần 2 - kết quả và thảo luận, nêu lên các thí nghiệm về thành phần dinh dưỡng, mức ăn, tỉ lệ tiêu hóa, mức ảnh hưởng...Phần ba trình bày những kết luận và kiến nghị.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5467
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHong.pdf
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.