Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5471
Title: Điều Tra Nhu Cầu Nhân Lực Ngành Nghề Trong Nông nghiệp Ở An Giang
Authors: Hiền, Tô Thiện
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Nguồn nhân lực
Ngành nghề
Nông nghiệp
Điều tra
An Giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu về nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp tại tỉnh An Giang nhằm giúp cho trường Đại Học An Giang thiết kế những chương trình đào tạo xác thực để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng thời xác định hiện trạng nguồn nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp hiện nay của tỉnh An Giang và đề xuất nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp của tỉnh An Giang năm 2010, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp ở tỉnh An Giang đến năm 2010.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5471
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nhanluc.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả khi cần xem toàn văn435.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.