Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5473
Title: Tính an pha ổn định của hệ phương trình vi phân điều khiển phi tuyến không ôtônôm có chậm
Authors: Tài, Võ Thành
Keywords: Toán học
Phương trình vi phân phi tuyến
Issue Date: 7-Aug-2009
Abstract: Nội dung gồm 2 chương: Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, lý thuyết ổn định Lyapunov, bài toán ổn định hóa và một số kết quả đã có trong những năm gần đây. Chương 2 nghiên cứu tính -ổn định hóa cho một lớp hệ phương trình vi phân điều khiển phi tuyến …
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5473
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThanhTai.pdf
  Restricted Access
576.2 kBAdobe PDFView/Open
TomtatVTTai.pdf
  Restricted Access
230.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.