Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5480
Title: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp tỉnh an giang.
Authors: Phương, Trần Thị Thanh
Keywords: Kinh tế
Quản lý tài chính
Hợp tác xã
Nông nghiệp
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề: tổ chức và quản lý hợp tác xã; tạo lập và huy động vốn; phân phối lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, kế hoạch hóa tài chính trong hợp tác xã.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5480
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
qltaichinh.pdf
  Restricted Access
472.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.