Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5488
Title: Ứng Dụng Chất Kích Kháng CuCl2 Và OXALIC ACID Để Quản Lý Bệnh Đạo Ôn (Pyricularia Grisea) Trên Giống Lúa OM 1490 Trong Điều Kiện Ngoài Đồng Tại Thoại Sơn - An Giang.
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Nông nghiệp
Trồng trọt
Chất kích kháng
Cucl2
Oxalic acid
Bệnh đạo ôn
Pyricularia grisea
Giống lúa om 1490
Thoại sơn
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài tiến hành thí nghiệm tìm hiểu xem trong điều kiện ruộng sản xuất của nông dân, lần phung chất kích kháng lên lá vào 25 NSKS có cần thiết hay không cũng như hiệu quả kéo dài của kích kháng lên bệnh TCB lúa.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5488
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
benhdaoon.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.