Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5489
Title: Điều chế và đặc trưng cấu trúc của chất xúc tác quang TiO2 được cấy bởi nguyên tố Nitơ và hoạt tính của chúng với ánh sáng khả kiến
Authors: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Dũng, Phạm Văn
Trí, Trần Mạnh
Keywords: Chất xúc tác quang
TiO2
Nitơ
Ánh sáng khả kiến
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Description: Tạp chí Hóa học. Tập 46. Số 6. 2008
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5489
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 6.2008.pdf
  Restricted Access
10.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.