Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5491
Title: Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến cấu trúc và hoạt tính chất xúc tác quang TiO2 biến tính bằng N và Mg
Authors: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Keywords: Chất xúc tác quang
TiO2
Hóa học
Issue Date: 2011
Publisher: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Description: Tạp chí Hóa học. Tập 49. Số 5AB. 2011
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5491
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 49.So 5AB.2011.pdf
  Restricted Access
22.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.