Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5517
Title: Xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC cho sinh viên trường Đại học An Giang
Authors: Huyền, Phan Thị Thanh
Keywords: TOEIC
Tiếng Anh
Chuẩn đầu ra
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu các tài liệu về chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh cho sinh viên của các trường đại học trong nước và nước ngoài theo chương trình TOEIC; Khảo sát, nghiên cứu yêu cầu khách quan về trình độ sử dụng tiếng Anh đối với các vị trí làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng và công nghệ sinh học tại tỉnh An Giang; Dùng bài kiểm tra năng lực tiếng Anh TOEIC để khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên đại học từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Công nghệ sinh học trường Đại học An Giang; Xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ sử dụng tiếng Anh cho sinh viên tốt nghiệp đại học theo từng ngành của Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh và Khoa Nông nghiệp-Tài nguyên thiên nhiên ...
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5517
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thanh Huyen.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.