Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5518
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon trong nước thải lên hiệu quả xử lý chất dinh dưỡng bằng quá trình sinh học mẻ
Authors: Hùng, Nguyễn Thanh
Keywords: Xử lý nước thải
Nước thải
Kĩ thuật môi trường
Công nghệ sbr
Bể phản ứng dạng mẻ
Quá trình sinh học mẻ
Xử lý chất dinh dưỡng
Nguồn carbon
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu hiệu quả xử lý chất hữu cơ với nguồn carbon khác nhau trong nước thải bằng công nghệ SBR; Quá trình xử lý chất hữu cơ qua từng giai đoạn trên bể SBR đối với từng loại nước thải có nguồn carbon khác nhau; Hiệu quả nitrat hóa và khử nitrat bằng công nghệ SBR với từng loại nước thải có nguồn carbon khác nhau trong nước thải; Hiệu quả xử lý phốtpho với nguồn carbon khác nhau trong nước thải bằng công nghệ SBR
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5518
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Hung.NCKH00213 . cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.