Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5520
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá chạch lấu (Mastacembelus armatus Lacepade, 1800) tại tỉnh An Giang
Authors: Lễnh, Lê Văn
Keywords: Nuôi cá nước ngọt
Cá chạch lấu
An Giang
Cá chạch nước ngọt
Mastacembelus armatus
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học an giang
Abstract: Nội dung của đề tài: khảo sát một số yếu tố môi trường nước tại địa điểm thu mẫu, một số đặc điểm hình thái và sinh trưởng, sinh học dinh dưỡng và đặc điểm sinh học sinh sản của cá Chạch Lấu....
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5520
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Van Lenh.pdf
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.