Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5542
Title: Nghiên cứu chế biến sữa ấu tiệt trùng
Authors: Hiển, Trần Xuân
Keywords: Củ ấu
Tiệt trùng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu chế biến sản phẩm sữa ấu tiệt trùng trên cơ sở tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng (xử lý hóa nâu, nghiền, thủy phân, phối chế, đồng hóa, tiệt trùng) đến chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến, tạo ra sản phẩm sữa ấu có giá trị cảm quan tốt và giá trị dinh dưỡng cao.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5542
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Xuan Hien.pdf
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.