Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5548
Title: Ứng dụng GIS (Geographic information system) trong việc dự báo và quản lý bệnh đạo ôn lá (Pyricularia grisea) trên lúa ở vụ đông xuân 2007-2008 tại Châu Thành, An Giang
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Bệnh đạo ôn
Pyricularia grisea
Gis
Ứng dụng gis
Cây lúa
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu mối tương quan và hồi quy giữa đặc tính sinh trưởng cây lúa và một số đặc tính khí hậu dưới ảnh hưởng của bệnh đạo ôn lá. Kết quả được kết hợp với kỹ thuật GIS để hỗ trợ trong quản lý, đánh giá về mặt không gian
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5548
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phu Dung.pdf
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.