Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5558
Title: Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng về quản lý rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bị xâm nhập mặn ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Authors: Phú, Phạm Xuân
Keywords: Biến đổi khí hậu
Nông nghiệp
Phương tiện truyền thông
Xâm nhập mặn
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khái quát một số thuật ngữ liên quan đến truyền thông, biến đổi khí hậu, nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi. Đề cập các phương tiện truyền thông phổ biến đến cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, các nguyên tắc của truyền thông đến cộng đồng liên quan đến biến đổi khí hậu và tác động của truyền thông liên quan đến nhận thức của con người. Trình bày tầm quan trọng sản xuất nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL, tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và ĐBSCL, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL và An Giang, sự thay đổi của xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng, các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn ở ĐBSCL. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc nhận thức của người dân trong quản lý rủi ro về biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp. Phân tích mức độ tiếp cận các phương tiện truyền thông đến biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở An Giang liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Qua đó đề xuất các kiến nghị và lựa chọn mô hình truyền thông có hiệu quả dựa vào cộng đồng ở địa phương
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5558
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Xuan Phu hoan thanh.pdf
  Restricted Access
23.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.